Le collège des médiateurs
[page d'accueil]


Sefallemon fedde
14 r d'Assas 75006 Paris
Tél. : 01 44 39 48 11
fax : 01 40 49 01 92
Tél./fax : 01 42 03 19 56 (Christiane LEJAUT)
français / english / deutsch / italiano / wolof / soninké

portail

TANPILLE DO SORO TUNMI, tuwaano xooro, tuwaaxu gumu kiitaanon do Allan kannaano, kun yan kafi na sefallemo ku fedden sigindi Abirili danginte ke 9, ma digallemaaxu wa kiteene kaayitin balinu ku beenu ga Saint-Ambroise do toore ke naxa. Baawo toore ke i a ga bara digallenmaaxunu ya, gelli a ga da gango be bagandi Suwen 26. Sefallemo ku gemu nan ti ma i gada masala xoore dabari jamaane ke su di ke kiineye, fo be ga katta saafariyen ngha.Fedde ke soro